OM OSS

HVEM VI ER OG HVA VI GJØR

Om Perun as

Perun AS er en fagutdannet, proffesjonell og seriøs serviceytende bedrift innenfor fagområde maling innvendig og utvednige arbeider, tapetsering og gulvbelegg tjenester. 

Vi består i dag av et team fagkvalifiserte arbeidere og ledes av prosjektleder Miroslav Subanovic, utdannet malersvenn med 15-års erfaring i bransjen, han har høy fagkompetanse og fagkunnskap, og er ryggraden i vår bedrift.

Ta kontakt

Helse, miljø og sikkerhet

Helse og Arbeidsmiljø

• Vi skal glede oss over våre prestasjoner og ha det morsomt sammen.
• Vi skal ha fokus på de ansatte som bedriftens viktigste ressurs, og legge forholdene til rette for å ha friske, motiverte og engasjerte medarbeidere som både ønsker, og kan tilbys, faglig utvikling.
• Vi skal oppfattes som ledende innenfor bransjen når det gjelder å forebygge helseplager forårsaket av uheldige arbeidsstillinger, uhensiktsmessig teknisk utstyr/personlig verneutstyr og bruk av kjemikalier.
• Vi skal skape sosiale og faglige arenaer som gir mulighet for personlig og faglig utvikling i et det daglige arbeidet.

Miljø

• Perun AS, skal oppfattes som ledende i bransjen innenfor miljøarbeid og vår miljøpolitikk skal være tilpasset bedriftens aktiviteter og omfatte hele verdikjeden.
• Bedriften skal opptre miljøbevisst og til enhver tid som et minimum overholde gjeldende lover, forskrifter og krav i.h.t Miljøfyrtårn.
• Alle medarbeidere skal gis informasjon og opplæring om avfallssortering, energiforbruk og kjemikalier slik at de motiveres til å tenke miljø i daglig arbeid.
• Våre leverandører skal alltid vurderes ut fra produktets påvirkning på miljøet både under fremstilling, transport og bruk.

Sikkerhet

• Hos Perun AS, har vi ingen prioritering foran sikkerheten til den enkelte. Alle våre ansatte har et spesielt ansvar for at arbeidet som blir utført ikke medfører skade på en selv eller andre.
• I alle situasjoner skal hensynet til den enkeltes sikkerhet vektlegges foran muligheten til å spare tid eller penger.
• Alle har plikt og rett til å stanse arbeid som ikke vurderes som sikkert. Derfor skal ingen gå forbi en usikker handling/et farlig forhold uten å ta aksjon.
•Det skal gis anerkjennelse til personer som medvirker til forbedringer av sikkerheten.
• Risikoanalyse (ROS-analyse) skal gjennomføres før oppstart av alle våre prosjekter. 
• Sikker jobb analyse (SJA) skal utferdiges før arbeidet starter.
• Uønskede hendelser skal rapporteres umiddelbart, analyseres og danne grunnlag for læring og forbedring.